Vedtekter - Frogner kammerkor


Med siste endringer vedtatt på årsmøtet 26. februar 2019.


§ 1. Formål

Frogner Kammerkor har som formål å framføre et variert repertoar av seriøs kormusikk.

Koret skal utvikle medlemmenes musikkfaglige og vokale ferdigheter og inspirere til utfoldelse i et musikalsk og sosialt fellesskap

Koret skal gjennom samarbeidsavtale med Frogner Menighet bidra til å utvikle det musikalske miljøet i kirken.

Ut over det som følger av samarbeidet med menigheten har koret ingen politisk eller livssynsmessig tilknytning.

§ 2. Årsmøte

Korets øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av februar måned.

Årsmøte skal innkalles med 4 ukes frist. Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende 3 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste, årsberetning, regnskap og forslag som skal behandles, sendes ut senest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer som har sitt kontingentforhold i orden, har stemmerett på årsmøtet. Fraværende medlemmer kan gi andre medlemmer fullmakt. Vedtak fattes med alminnelig flertall, bortsett fra vedtektsendringer og vedtak om oppløsning som krever 2/3 flertall.

Årsmøtet skal behandle disse sakene:

1. Godkjennelse av innkalling 
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap
5. Styrets forslag til budsjett for kommende periode
6. Innkomne forslag, herunder vedtektsendringer
7. Andre aktuelle saker som etter § 3 skal behandles av koret i plenum.
8. Valg:


Styremedlemmene velges for to år etter rullering, slik at det annethvert år velges leder og inntil 2 styremedlemmer, og de øvrige år kasserer og inntil 2 styremedlemmer. På årsmøtet skal også velges medlemmer til programutvalg, jf § 6, samt revisor og valgkomité for det kommende år. Hvis noen fratrer sitt verv i den perioden de er valgt for, kan styret oppnevne setterepresentanter som fungerer fram til det kommende årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, og skal innkalles hvis 1/5 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med en ukes varsel.

§ 3. Medlemsmøter

Medlemsmøter, som fortrinnsvis avholdes i forbindelse med øvelsene, innkalles når styret anser det ønskelig eller når 1/5 av medlemmene ber om det.

Medlemsmøtene skal ikke diskutere saker som tilligger årsmøtet, men ellers kan alle typer saker som er knyttet til korets virksomhet tas opp. Slike møter skal i alle fall sammenkalles for å diskutere års- og semesterplaner, jf. § 6, større satsinger, reiser og andre aktiviteter som koster penger (med unntak av 1-2 helgeseminarer nær Oslo i året), og akutte hendelser og forhold som har konsekvenser for korets virksomhet.

Medlemsmøtene er av rådgivende karakter. I følgende spørsmål har medlemsmøtene likevel beslutningsmyndighet:

• Reiser og andre aktiviteter som medfører større utlegg for medlemmene
• Engasjement, og opphør av engasjement, av dirigent.
• Endring av øvelsestidene

§ 4. Styret.

Styret består av leder, kasserer og inntil 4 styremedlemmer. Styret fordeler selv arbeidsoppgaver blant styremedlemmene. Dirigenten deltar i styrets møter, men fratrer når styret diskuterer korets forhold til dirigenten.

Styret har følgende oppgaver:

• Ivareta det generelle ansvar for korets virksomhet og økonomi
• Forberede saker til årsmøtet og medlemsmøter
• Vurdere og godkjenne planer om konserter, arrangementer og oppdrag, jf § 5, særlig i forbindelse med større økonomiske satsinger.
• Utarbeide og oppdatere semesterplan som angir tider for konserter, gudstjenester, seminarer, reiser og eventuelle andre arrangementer koret skal delta i.
• Arbeide for å bedre korets økonomi ved å skaffe sponsorer og søke på aktuelle støtteordninger, etc.
• Arbeide for å skaffe inntekter i form av betalte sangeroppdrag, og i samråd med dirigenten treffe avtale om og fastsette honorar for slike oppdrag.
• Ivareta korets forhold til Frogner Menighet, organisasjoner og samarbeidspartnere.
• Påse at virksomheten drives i samsvar med vedtektene.
• Behandle disiplinærsaker og spørsmål om eksklusjon av medlemmer i samsvar med § 9 nedenfor.
• Sørge for markedsføring og administrasjon av konserter og arrangementer.

Styret kan delegere oppgaver til programutvalget, og også oppnevne, delegere oppgaver til og evt. utarbeide mandat/retningslinjer for andre faste og ad-hoc komiteer.


§ 5. Dirigentens ansvar og myndighet

Dirigenten er korets kunstnerisk ansvarlige leder og skal arbeide for å utvikle korets musikalske kvalitet, å gjennomføre korets planer og å nå korets mål.

Dirigenten avgjør korets repertoar i samråd med styre og programutvalg, jf. § 6. Dirigenten er ansvarlig for å utarbeide halvårlig øvingsplan i henhold til semesterplanens aktiviteter. Øvingsplanen skal oppdateres slik at korets medlemmer til enhver tid er kjent med repertoaret til øvelsene.

Når koret i henhold til samarbeidsavtalen med kirken deltar i kirkens arrangementer, er kunstnerisk leder underlagt kirkens kantor. Gudstjenesterepertoaret skal avtales mellom dirigenten og kirkens kantor før semesterets start.

Dirigenten treffer beslutninger om behov for nye sangere og opptak av nye medlemmer, jf § 8.

Dirigenten kan etter behov innkalle medlemmer til prøvesang.

§ 6. Programutvalg, repertoar og semesterplaner

Programutvalget er et rådgivende organ for de musikalske aktivitetene i koret. Utvalget består av korets dirigent og inntil 4 medlemmer valgt på årsmøtet for to år. Styret skal i tillegg være representert med et medlem det selv oppnevner. Utvalget velger selv sin leder.

Utvalget skal utarbeide forslag til korets repertoar til konserter, gudstjenester og andre opptredener. Konsertrepertoaret skal godkjennes av styret.

§ 7. Opptak av medlemmer

Dirigenten skal til enhver tid vurdere behov for nye sangere til de enkelte stemmegrupper.
Dirigenten innkaller aktuelle kandidater til prøvesang, etter nærmere avtale med styret. Dirigenten avgjør om kandidater skal opptas som medlemmer på prøve, og om prøvemedlemmer skal bli faste. Hvis ikke dirigenten eller styret treffer annen beslutning, er et prøvemedlem å betrakte som fast medlem etter en prøvetid på tre måneder. Dirigenten avgjør medlemmenes stemmegruppeplassering.

§ 8. Utelukkelse fra koret

Dirigenten kan, etter å ha rådført seg med styret, utelukke medlemmer
• som ikke (lenger) anses å holde sanglige mål.
• som tross innskjerping ikke presterer tilfredsstillende pga. for høyt fravær, manglende forberedelser og/eller manglende engasjement etc., jf § 10.

Styret kan utelukke medlemmer som følge av

• manglende kontingentbetaling eller andre økonomiske misforhold, etter at dette uten resultat er tatt opp med vedkommende
• gjentatt opptreden og atferd som er grovt i strid med korets interesser

§ 9. Fremmøte og deltakelse.

Medlemmene har generell møteplikt på alle øvelser, seminarer, konserter og arrangementer.

Forfall til øvelser skal meldes snarest og senest kl. 15 på prøvedagen.

En særlig plikt til deltakelse gjelder for forsangertjenesten på gudstjenestene. Fri fra gudstjenestene, og fra konserter og seminarer etc., skal i hvert tilfelle avtales med dirigenten, eventuelt etter rutiner som styret fastsetter.

Hvis et medlem har så høyt fravær og/eller viser mangel på interesse for korets virksomhet i den grad at det går ut over egne prestasjoner og korets virksomhet og forpliktelser, skal dirigenten, og eventuelt styret, ta saken opp med vedkommende. Hvis fraværet skyldes tidsbegrensede forhold, kan det avtales at vedkommende medlem tar permisjon en periode. Hvis problemene tross dette vedvarer, kan vedkommende utelukkes fra koret, jf § 8 Dirigenten kan beslutte at sangere utelukkes fra deltakelse i en konsert eller annet arrangement, hvis vedkommende på grunn av høyt fravær eller av andre grunner vurderes som utilstrekkelig forberedt.

§ 10. Permisjoner

Som permisjon regnes her lengre fravær fra hele korets virksomhet, og ikke fravær fra/fritak for enkeltarrangementer, -seminarer etc.

Permisjoner på under et halvt semester skal diskuteres og avtales med dirigenten. For lengre permisjoner skal det søkes skriftlig til styret. Styret skal konferere med dirigenten, og ta hensyn til korets musikalske behov, når det vurderes om og eventuelt for hvor lang tid permisjon skal innvilges.

Permisjoner skal vanligvis ikke gis for mer enn to semestre. Ved lengre fravær skal vedkommende normalt tre ut av koret, og søke nytt opptak ved eventuelt ønske om å begynne igjen.

§ 11. Kontingent og medlemsbetaling for øvrig

Styret fastsetter senest i forbindelse med årsmøtet kontingenten for året. Styret kan likevel senere endre satsen for høstsemesteret hvis korets økonomi tilsier det.

Medlemmer som har permisjon et helt semester, betaler halv kontingent for dette semesteret. Ved kortere permisjoner betales full kontingent.

Nye medlemmer som tas opp i løpet av semesteret, og som får fast opptak etter prøveperioden, betaler forholdsvis kontingent for den tid de har vært med, inklusive prøveperioden.

Styret beslutter i det enkelte tilfelle hvorvidt utgifter til noter, fellesarrangementer, reiser, deltakeravgifter på seminarer etc. skal dekkes fullt ut av den enkelte, eller helt eller delvis av koret.

Kontingenten skal betales innen 1. april for vårsemesteret og innen 1. oktober for høstsemesteret.

Medlemmer kan, med begrunnelse i sine økonomiske forhold, søke styret om:

a. utsettelse med betaling av kontingent, og/eller
b. redusert kontingent
c. økonomisk støtte, ev. redusert egenandel, til reiser, seminarer og andre utgifter som er knyttet til korets aktiviteter.

Styret kan også på eget initiativ tilby redusert kontingent, eller støtte som omtalt i pkt. c, til enkeltmedlemmer.

§ 12. Oppløsning av koret

Frogner kammerkor kan bare oppløses på årsmøte, eller ekstraordinært årsmøte, der dette er spesielt nevnt i innkallingen. Skriftlig innkalling skal være sendt til alle som har betalt kontingent i koret siste 12 måneder før møtet. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall blant de stemmeberettigede medlemmene, jf, § 2. Etter at de nødvendige avsetninger er gjort for å dekke eventuell gjeld, skal korets resterende midler tilfalle et veldedig formål eller en veldedig organisasjon slik møtet beslutter.